Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Dokumenti

Mūzikas mācības, Solfedžo un mūzikas literatūras uzdevumi pa nedēļām:  Muzikasmaciba_Uzdevumi 11.01.-16.01._1.docx Uzdevumi_muzika_19.01-26.01..docx Uzdevumi_muzikasmaciba 26.01.-02.02..docx Uzdevumi_muzika3.02.2021.-9.02.2021..docx MuzikasUzdevumi 10.02.2021.-16.02.2021..docx Uzdevumimuzika16.02.2021.-23.02.2021..docx Uzdevumi 26.02.2021.-02.03.2021..docx UzdevumiMuzika 2.03.2021.-9.03.2021..docx Uzdevumi_Muzika_9.03.2021.-23.03.2021..docx Uzdevumi 23.03.2021.-30.03.2021..docx Uzdevumi 30.03.2021.-06.04.2021..docx Pusgada ieskaites (2020.21. IIpusg.).docx
Rīkojums par 2020.21. m.g. 2. semestra sākumu:  rikojums_01.docx
Par mācību procesu no 7.12.2020. RĪK.par Covid.docx ;informācija par prasībām skolām: 03122020_ĀS_grozijumi.pdf
Mūzikas mācības, Solfedžo un mūzikas literatūras nodarbību plānojums no 10. – 27. novembrim 2020./21.m.g.Mūzikas mācības.10.-20.novembris (2).docx Mūzikas mācības.24.-27.novembris.docx Mūzikas mācības 1.decembris-4.decembris.docx
Lēmums Par līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmām Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku Par_prof_ievirzes_izgl__lidzfinansejumu_27.11.2020..doc

Izglītības procesa organizācijas kārtība no 26.10. Saskaņā ar MK noteikumu nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.5 punktu no 26. oktobra līdz 13. novembrim nosaku šādu mācību procesa organizāciju:RīkojumsCovid.docx

Izglītības procesa organizācijas kārtība, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid - 19 laikā Krimuldas Mūzikas un mākslas skolāNoteikumi Par COVID (1).docx
Rīkojums par 2019./2020. māc. g. noslēgumu un vērtēšanu skat. šeit:Rikojums06.05.2020.docx

NOTEIKUMI PAR ATTĀLINĀTU MĀCĪBU PROCESU NO 23.03.-13.04. SKAT. ŠEIT:kmms_noteikumiparattalinatu (1).docx Par attālināto māc.procesu 2.docx
iesniegums_MMS.doc
KMMS_ nolikumsApstiprinātais.doc
Pasnovertejuma_zinojums_2019.doc
Par māc.maksu 2019.docx

NOTEIKUMI par audzēkņu uzņemšanu,audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem,
pārcelšanu nākamajā klasē, atskaitīšanu no skolas,
un profesionālās ievirzes izglītības apliecības izsniegšanu
Krimuldas MMS audz_uzn_noteikumi.doc