Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Dokumenti

Pašnovērtējuma ziņojums 2022./23KMMSpasvertejums22.23publiskojamadala.docx

Piekļūstamības paziņojums

Krimuldas Mūzikas un mākslas skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.
Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:
Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas tīmekļvietne- www.kmms.lv 
Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.
Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne? tīmekļvietne pilnīgi atbilst MK noteikumiem Nr. 445
Atsauksmēm un saziņai
Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pastā: krimulda.mms@sigulda.lv 
Zvaniet: 26 199 526 
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā..
Sūdzību iesniegšana
Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir direktors.
Aivars Buņķis, direktors, Aivars.Bunkis@sigulda.lv, tālr. 26 199 526

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:
Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija
Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 06.09.2023.

Piekļūstamības paziņojums_KMMS.docx
Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas nolikumsKrimuldas_Mūzikas_un_mākslas_skolas_nolikums.pdf
Pasnovērtējuma ziņojumsKMMS Pašnovērtējums2021.22 (1).edoc
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
6-SN Nr.23 Par_liidzfinansējumu_prof_ievirzes_izgliitiibas_iestaadees_preciz.redakc (4).docx

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2021 KMMSpašvērtējums2020.21_publicejamadala.docx
Par mācību procesu no 7.12.2020. RĪK.par Covid.docx ;informācija par prasībām skolām: 03122020_ĀS_grozijumi.pdf

Lēmums Par līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmām Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku Par_prof_ievirzes_izgl__lidzfinansejumu_27.11.2020..doc

Izglītības procesa organizācijas kārtība no 26.10. Saskaņā ar MK noteikumu nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.5 punktu no 26. oktobra līdz 13. novembrim nosaku šādu mācību procesa organizāciju:RīkojumsCovid.docx

Izglītības procesa organizācijas kārtība, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid - 19 laikā Krimuldas Mūzikas un mākslas skolāNoteikumi Par COVID (1).docx
Rīkojums par 2019./2020. māc. g. noslēgumu un vērtēšanu skat. šeit:Rikojums06.05.2020.docx

NOTEIKUMI PAR ATTĀLINĀTU MĀCĪBU PROCESU NO 23.03.-13.04. SKAT. ŠEIT:kmms_noteikumiparattalinatu (1).docx Par attālināto māc.procesu 2.docx
iesniegums_MMS.doc
Pasnovertejuma_zinojums_2019.doc
Par māc.maksu 2019.docx

NOTEIKUMI par audzēkņu uzņemšanu,audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem,
pārcelšanu nākamajā klasē, atskaitīšanu no skolas,
un profesionālās ievirzes izglītības apliecības izsniegšanu
Krimuldas MMS audz_uzn_noteikumi.doc