Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Dokumenti

Stundu saraksts pie Dinas Sipjagovas no 2022. septembra: stundu saraksts_SipjagovaD_2022ept.docx
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2021 KMMSpašvērtējums2020.21_publicejamadala.docx
Mūzikas mācība solfedžo no 15.11. līdz 1.semestra beigām muzikasteorija-dinasipjagova-no15.11..docx
Mūzikas mācība solfedžo 2.-13.11. Zoom plāns_muzika.docx
Stundu saraksts solfedžo un mūzikas mācība pie D. Sipjagovas. 2021//22.m.g.1.sem. Stundu saraksts_solfedzo_muzikasmaciba_2.docx Stundu saraksts mūzikas māc. solfedžo, mūz. li.t no 25.10. šeit: muzikasteorija_no25.10..docx
Rīkojums par 2020.21. m.g. 2. semestra sākumu:  rikojums_01.docx
Par mācību procesu no 7.12.2020. RĪK.par Covid.docx ;informācija par prasībām skolām: 03122020_ĀS_grozijumi.pdf
Mūzikas mācības, Solfedžo un mūzikas literatūras nodarbību plānojums no 10. – 27. novembrim 2020./21.m.g.Mūzikas mācības.10.-20.novembris (2).docx Mūzikas mācības.24.-27.novembris.docx Mūzikas mācības 1.decembris-4.decembris.docx
Lēmums Par līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmām Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku Par_prof_ievirzes_izgl__lidzfinansejumu_27.11.2020..doc

Izglītības procesa organizācijas kārtība no 26.10. Saskaņā ar MK noteikumu nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.5 punktu no 26. oktobra līdz 13. novembrim nosaku šādu mācību procesa organizāciju:RīkojumsCovid.docx

Izglītības procesa organizācijas kārtība, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid - 19 laikā Krimuldas Mūzikas un mākslas skolāNoteikumi Par COVID (1).docx
Rīkojums par 2019./2020. māc. g. noslēgumu un vērtēšanu skat. šeit:Rikojums06.05.2020.docx

NOTEIKUMI PAR ATTĀLINĀTU MĀCĪBU PROCESU NO 23.03.-13.04. SKAT. ŠEIT:kmms_noteikumiparattalinatu (1).docx Par attālināto māc.procesu 2.docx
iesniegums_MMS.doc
KMMS_ nolikumsApstiprinātais.doc
Pasnovertejuma_zinojums_2019.doc
Par māc.maksu 2019.docx

NOTEIKUMI par audzēkņu uzņemšanu,audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem,
pārcelšanu nākamajā klasē, atskaitīšanu no skolas,
un profesionālās ievirzes izglītības apliecības izsniegšanu
Krimuldas MMS audz_uzn_noteikumi.doc