Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

2019./2020. mācību gada 2. semestra noslēgums Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā. 2020. gada 12. maijs

2019./2020. mācību gada 2. semestra noslēgums Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā.

- Visās nodaļās mācību gada noslēguma pārbaudījumi tiek organizēti attālināti no 18. maija līdz 29. maijam.

- Mūzikas un deju nodaļas audzēkņus specialitātes pedagogi informē par noslēguma pārbaudījuma iesūtīšanas formātu un laiku.

- Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā attālinātais mācību process pēc stundu saraksta noslēdzas 22. maijā. Visi attālinātā mācību procesa uzdevumi iesniedzami līdz 22.05. plkst. 17. Skolēni, kuri mācās noslēguma klasē, nobeiguma darbus (diplomdarbus) nogādā skolā līdz 29.05. plkst. 16.

- Visiem pedagogiem noslēguma vērtējumi izliekami visos mācību priekšmetos, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu.

- Pedagogi obligāti informē gan audzēkni, gan viņu vecākus par vērtēšanas principiem un nosacījumiem pārbaudījumu organizēšanai.

Rīkojums par mācību gada noslēgumu skat. šeit: http://kmms.lv/lv/aktualitates/dokumenti/  

Vasaras plāni.

 Plānotās nometnes 2020. gada vasarā tiks organizētas vai arī tiks atceltas saskaņā ar turpmākajiem valdības rīkojumiem par vasaras nometnēm. Informācija par situāciju un lēmumiem par vasaras nometnēm skat. šeit: https://nometnes.gov.lv/lapa

 Krimuldas MMS plānotās nometnes 2020. g. vasarai:

"Dejotprieks" - 09. - 15. augusts, Kandavas internātskolā;
"Muzicēsim kopā" - 16. - 23. augusts, Lādezera pamatskolā, Limbažu
pag.,Limbažu nov.;
"Plenērs" - 23. - 29. augusts, Mazirbes skolā, Kolkas pag., Dundagas
nov.
Jauno audzēkņu uzņemšana 2020./2021. mācību gadam tiks organizēta septembra pirmajā nedēļā. Konsultācijas augustā. Jautājumiem un informācijai: direktors A.Buņķis, tālr. 26199526.