Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Informācija par mācību procesu no 7. decembra. 2020. gada 4. decembris

2020. gada 1. decembrī tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kurā tika noteikts, ka ārkārtējā situācija tiek pagarināta līdz 2021. gada 11. janvārim. Ministru kabineta 2020. gada 2. decembra rīkojums Nr. 719 „Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” https://likumi.lv/ta/id/319183

Rīkojuma grozījumi paredz:

o individuālu profesionālās ievirzes un interešu izglītības apguvi. Ievērojot visus epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumus ir pieļaujama izglītības iestādes individuāla apmeklēšana, lai saņemtu nepieciešamās konsultācijas vai cita veida atbalstu. Lūdzu sekojiet līdzi e-klasē informācijai par attālināta mācību procesa uzdevumiem un/vai individuālām konsultācijām.

· Pedagogi, administrācijas un tehniskie darbinieki izglītības iestādē mācību procesa laikā un āpus tā lieto mutes un deguna aizsegu.

· Izglītojamie (no 7 gadu vecuma) profesionālā vidējā, profesionālā ievirzes un interešu izglītības programmu apguvē lieto mutes un deguna aizsegu gan mācību procesa laikā gan āpus tā, izņemot izglītības apguves procesu, kas saistīts ar instrumenta spēles vai vokālās mākslas apgūšanu. (5.43.punkts [..] publiskā iekštelpā, tai skaitā darba vietā, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, lieto mutes un deguna aizsegus [..])  

Nav pieļaujama sesijas un semestra noslēguma eksāmenu organizēšana, pieaicinot klātienē komisijā papildu pedagogus.
Rīkojums par mācibu procesa organizāciju no 7.12.2020. skat. te: http://kmms.lv/lv/aktualitates/dokumenti/