Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Mūzika

Mūzikas nodaļā tiek īstenotas sekojošas profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas

Klavierspēli un Stīgu instrumentu spēli audzēkņi apgūst 8 mācību gados, bet Akordeona, Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēles programmas jāmācās 6 mācību gadi. Līdztekus savam izvēlētajam specialitātes instrumentam audzēknis apgūst mūzikas valodas pamatus Mūzikas mācības un Solfedžo stundās, kā arī klavierspēli – sākot ar otro mācību gadu. Mūzikas nodaļas audzēkņi regulāri piedalās dažāda mēroga festivālos un konkursos. 

interesantākais un aizraujošākais mācību priekšmets mūsu audzēkņiem ir Kolektīvā muzicēšana, jo tā ir iespēja spēlēt skolas simfoniskajā orķestrī, spēlēt kopā ar kādu citu audzēkni duetā vai ansamblī četrrocīgi pie klavierēm. Tā ir lieliska iespēja bērnu radošai izpausmei. Mūsu skolas orķestrim ir veiksmīga sadarbība ar Limbažu mūzikas skolu, ir izveidots mūsu abu skolu apvienotais simfoniskais orķestris - Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskais orķestris,
kurš ar labiem panākumiem uzstājas ne vien Latvijā, bet arī pabijis starptautiskos festivālos Lietuvā, Itālijā, Horvātijā. 
Katru gadu vasarā tiek organizētas orķestra nometnes „Muzicēsim kopā”, kuru laikā tiek apgūts jauns mūzikas repertuārs.

Skolu beidzot, audzēkņi iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

Arī pēc skolas beigšanas mūzikas nodaļas absolventi nav zaudējuši saikni ar mūsu skolu: Krista Niklase, Nora Baķe, Alise Broka, Linda Jansone turpina spēlēt skolas orķestrī, Amanda Rupeika mācās Jāz.Mediņa mūzikas vidusskolā un arī spēlē mūsu orķestrī, Anna Zvejniece studē RPIVA un strādā par vijoļspēles skolotāju, savukārt Dace Gžibovska (Grinberga) pēc studijām J.Vītola konservatorijā ir atgriezusies skolā un strādā par klavierspēles skolotāju.

Skola īsteno Interešu izglītības programmu „Ievads Mūzikā”, kas paredzēta 5-7 gadus veciem bērniem, lai rosinātu viņu interesi par mūziku, iepazīstinātu ar mūzikas pasauli, sagatavotu mācībām kādā no profesionālās ievirzes izglītības programmām.

Mūzikas nodaļas pedagogi

Nodaļas